สร้างสรรค์การเรียนรู้ยุคใหม่

STEM Education

โดย Sync Innovation

STEM Education คืออะไร

STEM หรือสะเต็ม เป็นการรวมคำว่า Science Technology Engineering และ Mathematics เข้าด้วยกัน โดยแนวคิดหลัก คือการปรับปรุงกระบวนการเรียน การสอน หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมด้วยประสบการณ์จริง ลงมือทำจริง อาศัยความรู้ทั้ง 4 ด้าน ที่กล่าวมา ในการพัฒนา แก้ไข สร้างสรรค์ หรือต่อยอดจากเดิม โดยไม่เน้นแค่การท่องจำ ริเริ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และแพร่หลายไปทั้งโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ความรู้สำคัญและจำเป็นในอนาคต ไม่ได้อยู่ในการศึกษาปกติ เช่น การเขียนแบบ 3 มิติ ความรู้ผลิตชิ้นงาน การเขียนโปรแกรม

robot car

อีก 15 ปีข้างหน้าระบบการผลิตจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด และปัจจุบันเด็กอายุ 15 ปี 1 ใน 3 ยังไม่มีทักษะด้าน STEM Education

Government of Western Australia

ความรู้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป

ทักษะที่จำเป็นเกิดในอนาคตจากการเรียนรู้ ลงมือทำ และแก้ไขปัญหา ด้วยตัวเอง อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

Play Video

STEM Education มีอะไรบ้าง

STEM ย่อมาจาก Science, Technology, Engineering and Mathematics เป็นแนวทางการเรียนการสอนที่มีลักษณะของการบูรณาการการเรียนการสอนทั้งสี่สาขาเข้าด้วยกัน คือ วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยการจัดการเรียนรู้ด้วยครูหลายสาขาร่วมมือกัน

 • Science เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ โดยอาศัยกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry)
 • Technology เป็นวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการทำงานที่มีการประยุกต์ศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือความจำเป็นของมนุษย์
 • Engineering เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสร้างสิ่งต่างๆ เพื่อมาอำนวยความสะดวกของมนุษย์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานนั้นๆ
 • Mathematics เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณ หรือ วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ เป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาและต่อยอดทางวิศวกรรมศาสตร์

จุดเริ่มต้นของระบบการศึกษาแบบใหม่

จุดเริ่มต้นของแนวคิด STEM มาจากสหรัฐอเมริกา ที่ประสบปัญหาเรื่อง ผลการทดสอบ PISA ของสหรัฐอเมริกา ที่ต่ำกว่าหลายประเทศ และส่งผลต่อขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม รัฐบาลจึงมีนโยบาย ส่งเสริมการศึกษาโดยพัฒนา STEM ขึ้นมา เพื่อหวังว่าจะช่วยยกระดับผลการทดสอบ PISA ให้สูงขึ้น และจะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (21st Century skills)

ประเทศไทยของเราเองก็ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายกัน เช่น นักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง เรียนอย่างท่องจำ ให้ทำข้อสอบผ่าน เมื่อผ่านไปอีกภาคการศึกษาหนึ่ง เกิดปัญหาลืมบทเรียนที่จบไปแล้ว อาจเป็นเพราะนักเรียนไม่เข้าใจว่า บทเรียนนั้นนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้อย่างไร จึงทำให้นักเรียนไม่สามารถเชื่อมต่อความรู้เป็นภาพใหญ่ได้ (ที่มา : http://www.krusmart.com/stem-education-innovation-thailand/)

ความเชี่ยวชาญด้านของ Sync Innovation

เราเชี่ยวชาญและชำนาญด้านการสอน STEM Education Science & Engineering  ที่สามารถเรียนเพิ่มเติมได้จากการศึกษาปกติ เพื่อสร้าง Portfolio และ Profile สำหรับงานในอนาคต หรือการศึกษาระดับสูง

3D Modelling

พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ด้วยการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อใช้ในการผลิต

3D Printing

เรียนรู้และผลิตชิ้นส่วนขึ้นจริงด้วยเทคโนโลยี 3D Printing ที่ขึ้นรูปทุกอย่างได้ตามจินตนาการ

Robot & coding

พัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อย่างง่าย เพื่อควบคุมและสั่งการ robot

Maker Project

ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่มี เพื่อแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดจากโจทย์ที่ได้รับ

รายละเอียดการสอน

3D Modelling

เรียนรู้การสร้างรูปทรงอย่างง่ายด้วยโปรแกรออกแบบ 3D ในคอมพิวเตอร์ สร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์และระบบการทำงาน

หัวข้อการสอน

 • Basic drawing tool
 • What is 3D Modelling ?
 • Geometric modelling
 • Assembly

3D Printing

เรียนรู้กระบววนการผลิตสมัยใหม่ที่ย่อส่วนโรงงานขนาดใหญ่เหลือเพียงโต๊ะเขียนหนังสือเท่านั้น

หัวข้อการสอน

 • What is 3D Printing
 • How can we build
 • Learning how to use
 • Small project
 • Assembly and painting

Robot & Coding

เรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจกับหุ่นยนต์ที่ประกอบขึ้นด้วยตัวเอง

หัวข้อการสอน

 • Learning basic programming
 • Build a robot
 • Coding as we want
 • Launch and modified

Maker Project

ค้นหาปัญหาหรือสิ่งที่อยากปรับปรุงรอบตัว โดยใช้ทักษะที่มีเพื่อแก้ไขและเรียนรู้ระบบการปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อการสอน

 • จัดการสอนครบทุกหัวข้อ
 • Design Thinking สำหรับเยาวชน
 • มอบหมายงานโปรเจค
 • ติดตามความก้าวหน้าตลอดระยะเวลา 2 เดือน

ผลที่จะได้รับระยะยาว

ทักษะและประสบการณ์

 • สร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับคำว่าเป็นไปไม่ได้
 • เรียนรู้จากประสบการณ์เสริมทักษะการเรียนรู้ วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ
 • ได้พัฒนาทักษาการสื่อสาร การปรับตัว การค้นคว้า และการคิดริเริ่ม
 • ความรู้ที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง

องค์ความรู้และการศึกษาระดับสูง

 • รู้จักวิธีการสร้างหรือผลิตชิ้นงาน เพิ่มไอเดีย ในการเรียนรู้
 • มีประสบการณ์เทคโนโลยี หรือนวัฒกรรมใหม่ล่าสุด เพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
 • มีโอกาสในการได้รับการศึกษาระดับสูงจากต่างประเทศได้ง่ายขึ้น

พัฒนาความรู้ยุคใหม่และการคิดอย่างเป็นระบบไปพร้อมกัน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม/จัดคอร์ส/อบรมระยะสั้น-ยาว

ติดต่อด่วน

Email Address

[email protected]

Call Us

064-931-9191

Line ID

syncinno